informace: +420 973 445 517, 973 445 510

upozornění

Doporučení k očkování proti COVID-19

DOPORUČENÍ K OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU-19 PRO SEZONU 2023-2024

I když se vývoj epidemiologické situace ve výskytu covid-19 za poslední tři roky významně změnil a covid-19 již dále není Světovou zdravotnickou organizací (WHO) klasifikován jako ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu, očkování stále představuje základní preventivní nástroj v ochraně před závažným průběhem onemocnění, hospitalizací a úmrtím.

V souladu s doporučeními Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)1, Světové zdravotnické organizace, Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA)1, odborných společností a zhodnocení přístupů k očkování v zahraničí se doporučuje, aby v rámci přístupu k očkování před sezonou respiračních infekcí byl kladen důraz zejména na očkování osob, které jsou více ohroženy závažným průběhem onemocnění, hospitalizací a úmrtím. Mezi ohrožené skupiny patří osoby ve věku 50 let a starší, osoby s oslabeným imunitním systémem, osoby se základními onemocněními, které jsou ve vyšším riziku závažného onemocnění covid-19 bez ohledu na věk, a těhotné ženy.

1 ECDC-EMA statement on updating COVID-19 vaccines composition for new SARS-CoV-2 virus variants (europa.eu)

Očkování by měli zvážit také zdravotničtí pracovníci a pracovníci v sociálních službách v přímém kontaktu s pacienty/klienty, a to vzhledem k jejich pravděpodobné zvýšené expozici onemocnění covid-19 a jejich klíčové roli ve fungování systémů zdravotní a sociální péče.

Většina osob má postinfekční nebo postvakcinační imunitu, případně hybridní imunitu, ale ta nemusí být dostatečná vzhledem k tomu, že imunita po onemocnění covid-19 není trvalá. Očkování se proto doporučuje také osobám, které onemocnění prodělaly. Osobám, které dosud nebyly očkovány, se doporučuje minimálně jedno očkování bivalentní vakcínou.

NAČASOVÁNÍ OČKOVÁNÍ proti onemocnění covid-19

I když virus SARS-CoV-2 cirkuluje celoročně a onemocnění covid-19 nemá tak výraznou sezónnost jako např. chřipka, je z dat vývoje počtu hospitalizací zřejmé, že počet závažných průběhů narůstá v průběhu podzimu a zimy, a proto se také primárně doporučuje absolvování očkování proti onemocnění covid-19 před podzimem. U některých skupin osob je však doporučeno absolvovat i očkování na jaře.

Sjednocení podzimních kampaní proti chřipce a covidu-19 se může jevit jako vhodné nejen z důvodu zaměření na stejné cílové skupiny, ale také s ohledem na organizaci a komunikaci.

Obecně však i nadále platí, že je možné se proti covid-19 nechat očkovat kdykoliv v průběhu roku.

SKUPINY OSOB ve zvýšeném riziku zhoršení onemocnění covid-19 s potřebou hospitalizace

  • věk 50 let a starší
  • závažná porucha imunity
  • závažné chronické plicní onemocnění v dispenzarizaci
  • závažné chronické onemocnění srdce a cév, vysoký krevní tlak
  • chronické selhání jater a ledvin
  • obezita s indexem tělesné́ hmotnosti (BMI) ≥ 35 kg/m2
  • Diabetes mellitus léčený perorálními antidiabetiky (PAD) či inzulinem
  • Downův syndrom
  • stavy se zvýšenou srážlivostí krve
  • těhotné ženy

DOPORUČENÍ K OČKOVÁNÍ proti onemocnění covid-19 pro osoby ve věku 80 let a starší a pro klienty pobytových sociálních služeb jakéhokoliv typu

Osobám ve věku 80 let a klientům pobytových sociálních služeb se doporučuje, aby v průběhu kalendářního roku podstoupily dvě očkování, a to na jaře a následně na podzim. O optimálním načasování očkování je vždy vhodné se poradit s ošetřujícím lékařem.

V této skupině se u dosud neočkovaných osob doporučuje alespoň 1 dávka bivalentní vakcíny. Tyto osoby mohou být očkované i další dávkou bivalentní vakcíny, pokud od předchozí dávky uplynuly nejméně 4 měsíce.

Osobám, které nedostaly žádnou dávku bivalentní vakcíny, ale byly v minulosti očkované pouze monovalentní vakcínou s původním složením, se doporučuje 1 dávka bivalentní vakcíny nejméně 4 měsíce od předchozí dávky.

DOPORUČENÍ K OČKOVÁNÍ proti onemocnění covid-19 pro osoby ve věku 60-79 let a pro osoby patřící do skupiny osob se základními onemocněními (ve věku 18+)

Osobám ve věku 60-79 let a osobám z rizikových skupin ve věku 18 let a více se doporučuje, aby v průběhu kalendářního roku absolvovali alespoň jedno očkování proti onemocnění covid-19.

Tato dávka by měla být podána nejlépe před podzimní a zimní sezónou 2023/24. Toto doporučení platí bez ohledu na počet dávek, které osoba dříve obdržela.

V této skupině se u dosud neočkovaných osob doporučuje alespoň 1 dávka bivalentní vakcíny. Tyto osoby mohou být očkované i další dávkou bivalentní vakcíny, pokud od předchozí dávky uplynuly nejméně 4 měsíce.

Osobám, které nedostaly žádnou dávku bivalentní vakcíny, ale byly v minulosti očkované pouze monovalentní vakcínou s původním složením, se doporučuje 1 dávka bivalentní vakcíny nejméně 4 měsíce od předchozí dávky.

DOPORUČENÍ K OČKOVÁNÍ proti onemocnění covid-19 pro osoby ve věku 50 až 59 let

Osobám ve věku 50-59 let se doporučuje, aby v průběhu kalendářního roku absolvovali alespoň jedno očkování proti onemocnění covid-19.

Tato dávka by měla být podána nejlépe před podzimní a zimní sezónou 2023/24. Toto doporučení platí bez ohledu na počet dávek, které osoba dříve obdržela.

V této skupině se u dosud neočkovaných osob doporučuje alespoň 1 dávka bivalentní vakcíny. Tyto osoby mohou být očkované i další dávkou bivalentní vakcíny, pokud od předchozí dávky uplynuly nejméně 4 měsíce.

Osobám, které nedostaly žádnou dávku bivalentní vakcíny, ale byly v minulosti očkované pouze monovalentní vakcínou s původním složením, se doporučuje 1 dávka bivalentní vakcíny nejméně 4 měsíce od předchozí dávky.

DOPORUČENÍ K OČKOVÁNÍ proti onemocnění covid-19 pro osoby ve věku 18 až 49 let (bez rizikových faktorů)

Osobám ve věku 18 až 49 let se doporučuje, aby v průběhu kalendářního roku na základě individuálního zhodnocení potřebnosti očkování postoupily očkování jednou dávkou.

Očkování v této věkové skupině je doporučeno například zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách nebo osobám, které pečují o osoby ve zvýšeném riziku závažnějšího průběhu onemocnění.

Tato dávka by měla být podána nejlépe před podzimní a zimní sezónou 2023/24. Toto doporučení platí bez ohledu na počet dávek, které osoba dříve obdržela.

V této skupině se u dosud neočkovaných osob doporučuje alespoň 1 dávka bivalentní vakcíny. Tyto osoby mohou být očkované i další dávkou bivalentní vakcíny, pokud od předchozí dávky uplynuly nejméně 4 měsíce. Osobám, které nedostaly žádnou dávku bivalentní vakcíny, ale byly v minulosti očkované pouze monovalentní vakcínou s původním složením, se doporučuje 1 dávka bivalentní vakcíny nejméně 4 měsíce od předchozí dávky.

DOPORUČENÍ K OČKOVÁNÍ proti onemocnění covid-19 pro děti a mladistvé ve věku 6 měsíců až 17 let

Dětem a mladistvým patřícím do skupiny osob ve zvýšeném riziku zhoršení onemocnění covid-19 s potřebou hospitalizace se doporučuje, aby v průběhu kalendářního roku, a to na základě individuálního zhodnocení potřebnosti očkování lékařem, podstoupili očkování jednou dávkou.

Tato dávka by měla být podána nejlépe před podzimní a zimní sezónou 2023/24.

Očkování se provádí vakcínami určenými pro danou věkovou skupinu.

DOPORUČENÍ K OČKOVÁNÍ proti onemocnění covid-19 pro osoby s oslabeným imunitním systémem Osoby s oslabeným imunitním systémem mají po očkování slabší imunitní odpověď, proto se jim doporučuje aplikovat minimálně dvě dávky v odstupu nejméně 6 měsíců; o počtu dávek a rozestupu mezi jednotlivými dávkami rozhoduje ošetřující lékař. DOPORUČENÍ K OČKOVÁNÍ osobám, které prodělali onemocnění covid-19 Očkování se doporučuje i osobám, které onemocnění prodělaly, jelikož postinfekční imunita po prodělaném onemocnění vyvolaném dříve cirkulujícími variantami nemusí být dostatečná v prevenci onemocnění způsobeného variantami, které aktuálně cirkulují v populaci. Očkování snižuje riziko reinfekce a závažných průběhů. Optimální nastavení termínu očkování po prodělaném onemocnění je vhodné konzultovat s ošetřujícím lékařem. Zahájení očkování i podání kterékoli dávky u imunokompetentních osob s nízkým rizikem závažného průběhu se doporučuje očkování odložit o 3-6 měsíců po onemocnění.

DOSTUPNOST OČKOVÁNÍ proti onemocnění covid-19

Očkování proti onemocnění covid-19 je nadále dostupné každému zájemci, který nemá kontraindikaci k očkování či posilující dávce dostupnou vakcínou dle platného souhrnu údajů o přípravku (SmPC) schváleném v EU.

Aktuálně registrované vakcíny dostupné k očkování proti covidu-19 i nadále chrání před závažným průběhem onemocnění covid-19, avšak jejich účinnost v průběhu času klesá.

Proto je s ohledem na současný vývoj epidemiologické situace a na základě výskytu aktuálně cirkulujících variant viru SARS-CoV-2 doporučováno v případě, že bude na podzim dostupné nové složení vakcíny, PODÁNÍ VAKCÍNY S NOVÝM SLOŽENÍM.

PODROBNÉ INFORMACE O VAKCÍNÁCH URČENÝCH K OČKOVANÍ PROTI COVID-19

COMIRNATY

Comirnaty | European Medicines Agency (europa.eu)

SPIKEVAX

Spikevax (previously COVID-19 Vaccine Moderna) | European Medicines Agency (europa.eu)

NUVAXOVID

Nuvaxovid | European Medicines Agency (europa.eu)

JCOVDEN

Jcovden (previously COVID-19 Vaccine Janssen) | European Medicines Agency (europa.eu)

VIDPREVTYN BETA

VidPrevtyn Beta | European Medicines Agency (europa.eu)

Další informace o očkování proti covid-19 naleznete na webových stránkám ministerstva zdravotnictví, včetně informací o očkovacích místech, kde je možné se nechat proti covid-19 očkovat.