informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Podněty, stížnosti

Klademe důraz na kvalitu poskytovaných služeb a z tohoto důvodu jsme přístupni Vašim podnětům a připomínkám. V případě, že nejste spokojeni s nemocniční nebo ambulantní péčí, projednejte své námitky s vedoucími pracovníky oddělení. Pokud nebudete s výsledkem jednání spokojeni, máte možnost oslovit vedení nemocnice a stížnost opětovně projednat.

 

Řízení stížností

Stížnost je možno podat na jednotlivých odděleních nebo na ředitelství VNB asistentce ředitele (osobně, e-mailem: sekretariat@vnbrno.cz, dopisem).

Při ústním podání stížnosti je se stěžovatelem sepsán záznam s uvedením jména a poštovní adresy pro další komunikaci ve věci podané stížnosti.

V mimopracovní době je povinen převzít stížnost kterýkoliv zaměstnanec a předat ji následující pracovní den asistentce ředitele.

Asistentka ředitele zaeviduje podanou stížnost, originál předkládá řediteli nemocnice, kopii podané stížnosti předá náměstkovi LPP a tento dále primáři příslušného oddělení k písemnému vyjádření.

O zvlášť závažných stížnostech musí být ředitel nemocnice informován neprodleně, aby mohl stanovit způsob jejich vyřízení (ustavení komise, pověření pracovníka atd.) a podle povahy případu urychleně zjednat nápravu.
S ohledem na charakter stížnosti, je možné stěžovateli navrhnout ústní projednání stížnosti.

Na základě písemného vyjádření se ke stížnosti a zjištění všech okolností je stížnost vyhodnocena jako důvodná – částečně důvodná - nedůvodná.

Stížnost, vyjádření ke stížnosti, vyhodnocení, včetně případně přijatých nápravných opatření a písemná odpověď je před konečným vyřízením předložena právnímu oddělení k posouzení.
V případě, že stěžovatel nesouhlasí, nebo není spokojen s vyřízením své stížnosti poskytovatelem zdravotních služeb, může podat stížnost u jeho zřizovatele (správní orgán, který poskytovateli zdravotních služeb udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb). Písemnou stížnost řeší:
Odbor řízení organizací, Sekce správy a řízení organizací, Tychonova 1, 160 01 PRAHA 6, ID datové schránky: hjyaavk.

Stížnosti musí být vyřízeny do 30 dnů ode dne jejich obdržení.