informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Vnitřní řád

Vnitřní řád je dokument závazný pro všechny hospitalizované pacienty léčené v naší nemocnici, proto se, prosím, seznamte s následujícími pokyny, kterými jste povinni se řídit.

Součástí Vnitřního řádu je seznam práv a povinností pacientů a orientační režim oddělení. 


Vnitřní řád

 

Vítáme Vás v naší nemocnici. Děkujeme za důvěru, kterou jste projevili tím, že jste se svěřili do péče našeho zdravotnického zařízení. Snahou všech členů zdravotnického týmu je, co nejdříve a při tom citlivě, ohleduplně a s porozuměním Vám pomoci k dosažení a upevnění nejcennější lidské hodnoty, Vašeho zdraví. V této snaze nám můžete pomoci i Vy sami, zejména pozitivním přístupem k léčbě a dodržováním pravidel Vnitřního řádu, která jsou závazná pro všechny naše pacienty.

 

 • Před ambulantním ošetřením či přijetím k hospitalizaci předložte prosím bez vyzvání občanský průkaz a průkaz Vaší zdravotní pojišťovny, která nám uhradí náklady spojené s Vaší léčbou.
 • Pacient je povinen uhradit Vojenské nemocnici Brno cenu poskytnutých zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů dle aktuálního ceníku či ve výši obvykle hrazené z veřejného zdravotního pojištění, které mu byly poskytnuty na základě jeho souhlasu či v rámci neodkladné akutní péče. 
 • Samoplátcům je zdravotní péče poskytnuta na základě uzavřené dohody. V tomto případě provedete úhradu péče v hotovosti nebo platební kartou na pokladně.
 • Po dobu pobytu ve Vojenské nemocnici Brno o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků vedený ošetřujícím lékařem, který na základě pokynů primáře nebo vedoucího lékaře oddělení určuje optimální diagnostický a léčebný postup. Máte právo být srozumitelně seznámeni se svým zdravotním stavem a dozvědět se o všech dostupných možnostech vyšetření a léčby. Dbejte rad a pokynů ošetřujících zdravotnických pracovníků.
 • Upozorněte lékaře na případné zdravotní nebo dietní omezení, Vámi donesené léky a poraďte se o vhodnosti jejich dalšího užívání.
 • Při přijetí na lůžkové oddělení si odložte šatstvo a obuv na určené místo. Předáte-li je sestře na oddělení, která se postará o jeho uložení, obdržíte šatní lístek, na jehož základě Vám bude při odchodu vydáno. Pro pobyt v nemocnici můžete použít na většině oddělení vlastní prádlo (pyžamo, župan), pokud je zajištěna jeho pravidelná obměna. Pokud vlastní prádlo nemáte k dispozici, poskytneme Vám prádlo nemocniční. Výměnu ložního a osobního prádla provádíme podle potřeby, zpravidla jednou týdně. Pacient má právo na čistě povlečené lůžko, avšak má též povinnost udržovat je čisté.
 • Větší peněžní částky a ostatní cenné věci (například předměty z drahých kovů, platební karty apod.) si v případě plánované hospitalizace do nemocnice neberte. Vyšší částky peněžní hotovosti, vkladní knížky, platební a kreditní karty a cennosti Vám doporučujeme uložit proti potvrzení do úschovy v depozitu nemocnice. Zasílání důchodu do nemocnice není samozřejmostí. Nedá-li se převzetí Vašeho důchodu z nějakého důvodu odložit na pozdější dobu, informujte se o podmínkách převzetí u personálu oddělení. Je zakázáno nosit zbraně do areálu nemocnice. V případě, že pacient nezajistí její předání jiné osobě, je možné zajistit její uložení prostřednictví PČR.
 • Lékařské vizity na odděleních probíhají denně. Žádáme Vás, abyste v jejich čase byli přítomni na pokoji a nepoužívali telefony a jiné přijímače. Lékařská vizita je pravidelná návštěva hospitalizovaného pacienta lékařem a ostatními pracovníky zdravotnického týmu. Odehrává se v pokojích nemocných. Součástí vizity je rozhovor s pacientem o jeho aktuálním zdravotním stavu a o okolnostech, které jej mohou ovlivňovat. Anamnéza je doplněna fyzikálním vyšetřením pacienta v rozsahu určeném povahou onemocnění a lékařem. Zpravidla pacient podstoupí vyšetření ve spodním prádle na lůžku i mimo lůžko v pacientském pokoji. Následuje zhodnocení stavu, dosavadní léčby a plán další péče slovním komentářem a zápisem do zdravotnické dokumentace. Zdravotníci jsou zavázáni povinností mlčenlivosti. Máte právo na respektování soukromí.
 • Nemocniční strava se řídí požadavky na racionální výživu, je součástí léčby. Nedodržováním dietních opatření, která jsou předepisována lékařem, narušujete proces léčení. Strava vydávaná ústavní kuchyní nesmí být pacienty, ani jejich příbuznými z nemocnice vynášena, zbytky z jídel nesmí zůstávat na pokoji pacientů. Potraviny, které podléhají zkáze, jsou likvidovány v souladu s hygienicko-epidemiologickým režimem. Vhodnost jídla a tekutin, které si přinesete Vy nebo Vaše rodina konzultujte vždy s ošetřujícím lékařem. Potraviny spotřebujte do doby uplynutí jejich minimální trvanlivosti. Zdravotničtí pracovníci pravidelně kontrolují potraviny uložené v chladničce a nočním stolku. V případě, že zjistí u některého výrobku uplynulou dobu maximální trvanlivosti, oznámí tuto skutečnost pacientovi a potraviny zlikvidují. Při ukončení hospitalizace v dopoledních hodinách již není nárok na oběd. Požívání alkoholických nápojů je zakázáno, jejich užití může představovat porušení léčebného režimu z Vaší strany a následné ukončení hospitalizace ze strany nemocnice. Strava, pokud není určeno lékařem jinak, je podávána: 

  snídaně

  07,00 - 08,00 hod.

  oběd

  11,00 -12,00 hod.

  večeře

  16,45 -17,30 hod.

  Klid, ticho a nerušený spánek jsou nezbytnými pomocníky při léčení. Nerušte ostatní nemocné. Polední klid trvá od 12,30 hod. do 13,30 hod., noční klid je od 22,00 hod. do 6,00 hod. Mimo tyto vymezené hodiny můžete se souhlasem ostatních nemocných v pokoji a při dodržení ostatních pravidel pro jejich provoz užívat vlastní, telefon, notebook aj. Pokud si přinesete s sebou el. přístroje pro osobní potřebu (např. el. fény, kulmy, holicí strojky), upozorňujeme Vás, že používání těchto přístrojů je na vlastní nebezpečí a nesete odpovědnost za případnou škodu způsobenou jejich použitím. V případě jejich ztráty neodpovídá nemocnice.
 • Doporučené návštěvní hodiny jsou ve všední dny od 15,00 do 17,00 hodin, v sobotu, neděli a ve svátky od 14,00 do 16,00 hodin. I v době návštěv zůstává prioritou péče o nemocné a provoz oddělení. V případě potřeby může být návštěva u lůžka přerušena nebo předčasně ukončena.  Návštěvy mimo určenou dobu a návštěvy dětí jsou možné jen se souhlasem ošetřujícího lékaře nebo primáře oddělení. Délka návštěv pacientů hospitalizovaných na JIP je 15 min. Informace osobám blízkým jsou poskytovány pouze se souhlasem pacienta. Informace o stavu nezletilých pacientů mohou být podávány pouze jejich zákonným zástupcům. Informace jsou podávány zpravidla během návštěvní doby. Telefonicky je možno ve výjimečných případech podávat pouze informace obecného charakteru.
 • Chcete-li se vzdálit mimo Vaše oddělení, a to jen v areálu nemocnice, informujte vždy sestru ve službě. Pokud to Váš zdravotní stav a léčebný režim dovolí, můžete chodit na procházky do přilehlého parku. Opouštět oddělení v době nočního klidu od 22,00 hod. do 6,00 hod. je zakázáno. Svévolně se vzdalovat mimo areál nemocnice není možné.
 • Pokud to Váš zdravotní stav umožňuje, může ošetřující lékař vystavit propustku k návštěvě domova.  Předčasně můžete být propuštěni pouze na základě Vašeho přání a po sepsání písemné žádosti (tzv. negativního reverzu). V těchto případech si zajišťujete dopravu na vlastní náklady. Možnost propuštění na revers se netýká dětí a situací, kdy si Váš zdravotní stav žádá neodkladné provedení ošetřovacího nebo léčebného výkonu nezbytného k záchraně života.  Při onemocnění infekční chorobou nebo jinou závažnou chorobou, která může ohrožovat Vás či Vaše okolí, a je povinné léčení stanovené zákonem, nemůžete být propuštěni ani na revers. Při Vašem svévolném opuštění nemocnice budeme informovat osoby blízké (je-li údaj k dispozici) a kompetentní orgány.
 • Nepřetržitá přítomnost zákonného zástupce nebo jiné osoby, do jejíž péče byla na základě rozhodnutí soudu nezletilá osoba nebo osoba s omezenou svéprávností svěřena, je možná v nadstandardních pokojích (hotelového typu) a dále na lůžkách standardních oddělení, dle aktuálního ceníku.
 • Máte-li smyslové nebo tělesné postižení a využíváte vodícího nebo asistenčního psa, jeho nepřetržitá přítomnost je možná pokud o tom rozhodne ošetřující lékař, s přihlédnutím na Váš zdravotní stav, nejsou-li porušována práva ostatních pacientů a bude-li to z provozních, hygienických a technických důvodů možné.
 • Bohoslužby zpravidla probíhají každé pondělí od 15,30 hod ve Velkém sále. Duchovní péči a duchovní podporu od církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti (dále jen „duchovní“) můžete přijímat, po dohodě s ošetřujícím lékařem, tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů, a s ohledem na Váš zdravotní stav. Návštěvu duchovního nelze odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví. Duchovní péči a podporu zajišťuje v naší nemocnici nemocniční kaplan. Jeho návštěvu Vám může zprostředkovat sestra na oddělení anebo Váš ošetřující lékař.
 • Při pobytu v nemocnici dodržujte obvyklé společenské konvence. Respektujte soukromí a práva ostatních pacientů, berte ohled na jejich nemoc a případné potíže s ní spojené.
 • Udržujte čistotu v pokojích, na chodbách, na toaletách, v koupelnách i v ostatních prostorách nemocnice. Odpadky vyhazujte pouze do nádob určených na komunální odpad.
 • Stížnosti sdělujte kompetentním osobám. S důvěrou se obracejte na svého ošetřujícího lékaře. Ve zvláště závažném případě se můžete obrátit na primáře oddělení, případně na ředitele nemocnice. Podněty a stížnosti, které není nutné řešit bezprostředně, můžete napsat do knihy přání a stížností.
 • Nerespektování pravidel vnitřního řádu a nedodržování léčebného režimu může vést k předčasnému ukončení hospitalizace a následnému propuštění.
 • Kouření je ve všech budovách nemocnice přísně zakázáno.
 • Každý pacient je povinen se při přijetí k hospitalizaci seznámit s Vnitřním řádem, což vyjadřuje podpisem informovaného souhlasu, a je povinen se uvedenými pravidly plně řídit.

 

Věříme, že Vnitřní řád budete respektovat. Budeme rádi, když nám sdělíte vše, co se Vám líbilo, případně co Vám nevyhovovalo.