informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Informace ze zákona č. 106/1999 Sb.

Povinné informace zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. „O svobodném přístupu k informacím“, ve znění zák. č. 101/2000 Sb., zák. č. 159/2000 Sb. a zák. č. 39/2001 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 61/2006 Sb., č. 110/2007 Sb., č. 32/2008 Sb., č. 254/2008 Sb., č. 274/2008 Sb., č. 227/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 123/2010 Sb., zákonů č. 375/2011 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 181/2014 Sb., č. 222/2015 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 301/2016 Sb. a č. 368/2016 Sb.

Název organizace

VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO, p.o. byla zřízena na základě RMO č. 22/1994 s účinností od 1. července 1994 v souladu s ustanovením §31 odst. 1 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinou ministra obrany České republiky ze dne 30. června 1994. Vojenská nemocnice je právnickou osobou s IČO 60555530, která se nezapisuje do obchodního rejstříku a není součástí ozbrojených sil ve smyslu zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

Účel a předmět činnosti organizace

Vojenská nemocnice Brno je zřízena za účelem poskytování komplexní zdravotní péče v souladu s ust. § 11 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, příslušníkům Armády České republiky a dalším pojištěncům zdravotních pojišťoven ve spádovém území vymezeném zřizovatelem.

Hlavní činnost Vojenské nemocnice je:

a) poskytování komplexní zdravotní péče v oblasti preventivní, diagnostické, léčebné a posudkové a to:

 • základní péče v oboru všeobecného lékařství,
 • odborné péče v oborech stanovených zřizovatelem,

b) poskytování specializované lékárenské péče v plném rozsahu ve prospěch nemocničních oddělení, příslušníků AČR a ostatního obyvatelstva, zabezpečení nemocničních oddělení zdravotnickou technikou a činnost v oblasti klinické farmacie,

c) účast na výchovně vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti, zejména na pregraduální a postgraduální přípravě lékařů a farmaceutů a na výuce a při získávání kvalifikace a specializačním vzdělání nelékařských zdravotnických pracovníků,

d) poradenská a expertizní činnost v oblastech odborné činnosti VN Brno,

e) provádění vojensko-odborného výcviku a přípravy pracovníků na činnost za branné pohotovosti státu a plnění úkolů k zabezpečení uvádění VN Brno do vyšších stupňů bojové a mobilizační pohotovosti,

f) účast na kontrolní činnosti a úkolech zdravotnického zabezpečení vojsk podle pokynů zřizovatele,

g) zdravotnická dopravní služba,

h) provádění obslužných činností pro potřeby VN Brno, zejména:

 • úklidových prací v budovách a areálu VN Brno,
 • praní nemocničního prádla pro pacienty a zaměstnance VN Brno,
 • střežení areálu VN Brno,

i) poskytování zdravotních služeb (ambulantní, jednodenní a lůžkové péče) dle Zákona 372/2011 Sb. a Zákona 373/2011 Sb. a poskytování pobytových sociálních služeb osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči zdravotnického zařízení ve smyslu ustanovení § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

j) provozování domova péče o vojenské veterány ve smyslu § 4 písm. d) zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů,

k) pronájem nebytových prostor v areálu VN Brno.

Jiná činnost

V souladu s ustanovením § 53 a následujících zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně a doplnění některých zákonů (rozpočtová pravidla), a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), k využití volných kapacit v rámci hlavní činnosti a kapacit k zabezpečení provozu organizace, bez omezení stanovených úkolů v hlavní činnosti a za účelem dosažení zlepšeného hospodářského výsledku, může příspěvková organizace vykonávat tuto jinou činnost:

a) poskytování plakátovacích ploch pro reklamní činnost,

b) poskytování služeb dopravy osobní a nákladní,

c) poskytování stravovacích služeb pro cizí strávníky,

d) provozování závodní kantýny,

e) poskytování služeb praní prádla pro cizí právnické nebo fyzické osoby,

f) údržba a opravy vozidel právnických nebo fyzických osob,

g) prodej softwaru

Statutární orgán

Statutárním orgánem Vojenské nemocnice Brno je ředitel, kterého do funkce jmenuje a z funkce odvolává zřizovatel. Zástupci statutárního orgánu jsou náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči, náměstek ředitele pro ekonomické řízení.

Organizační struktura

Vedení nemocnice

Oddělení a pracoviště

Adresa organizace

Vojenská nemocnice Brno
Zábrdovická 3
615 00 BRNO
Česká republika

Telefonické a e-mailové spojení

Informace:                    +420 973 445 510

Sekretariát ředitele:    +420 973 445 555

fax:                                 +420 973 445 611

e-mail:                            sekretariat@vnbrno.cz

Kontakty

Datová schránka:        abkpz5n

Internetové stránky   www.vnbrno.cz

Bankovní spojení

Česká národní banka

číslo účtu:                   4034881/0710

IBAN:                           CZ60 0710 0000 0000 0403 4881

SWIFT:                         CNBACZPP

IČ:                                60555530

DIČ:                             CZ60555530

Jak se k nám dostanete

Kde nás najdete

Plánek areálu

 

Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Ústní (osobní a telefonická) žádost o informace - tel. + 420 973 445 555

1) žádost o již zveřejněné informace 

Požaduje-li žadatel informace, které VN Brno již zveřejnila, je žadatel odkázán na zdroj těchto informací. Pokud se žadatel s tímto odkazem nespokojí a požaduje přímé poskytnutí informace, musí podat žádost písemně.

2) žádost o nezveřejněné informace 

Informace je žadateli poskytnuta ústně. Pokud není žadatel s obsahem a rozsahem poskytnuté informace spokojen (nebo pokud by mu požadovaná informace nebyla vůbec poskytnuta), musí žádost podat písemně.

Písemnou žádost lze podat:

dopisem na adresu:    Vojenská nemocnice Brno
                                        Zábrdovická 3
                                        615 00 BRNO

faxem na číslo:             +420 973 445 611

e-mailem na adresu:   sekretariat@vnbrno.cz

Příjem žádosti a další podání:

Žádost je podána dnem, kdy ji Vojenská nemocnice Brno (dále VNB) obdržela.
Z žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

 • označení VNB jakožto subjektu, kterému je určena,
 • že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby,
 • název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby,

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve VNB žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, VNB žádost odloží.
V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve VNB žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne VNB o odmítnutí žádosti.
V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti VNB, bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí VNB žadateli do 7 dnů od podání žádosti.
Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí VNB žadateli ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji VNB poskytne.
VNB poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Neposkytují se informace:

 • vztahující se k vnitřním nebo personálním předpisům
 • týkající se osobních údajů
 • označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup
 • získané od osoby, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí 
 • souvisí s probíhajícím trestním řízením
 • týkající se rozhodovací činnosti soudů
 • označené podle § 17 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, za obchodní tajemství
 • Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne VNB ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části. O neposkytnutí informace vydá ředitel VNB rozhodnutí.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat písemné odvolání. Odvolání se podává na stejné kontakty jako žádost o poskytnutí informace. VN Brno předá odvolání do 15 dnů Ministerstvu obrany, které o odvolání do 15 dnů rozhodne.

Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji hned vyřídit, sepíše o ní VN Brno písemný záznam. Stížnost lze podat ve lhůtě a z důvodů stanovených zákonem o svobodném, přístupu k informacím. O stížnosti rozhoduje Ministerstvo obrany.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Výroční zprávy o činnosti VN Brno v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu informací

Výroční zpráva z roku 2023

Výroční zpráva z roku 2022

Výroční zpráva z roku 2021

Výroční zpráva z roku 2020

Výroční zpráva z roku 2019

Výroční zpráva z roku 2018

Výroční zpráva z roku 2017

Výroční zpráva z roku 2016

Výroční zpráva z roku 2015

Výroční zpráva z roku 2014

Výroční zpráva z roku 2013

Výroční zpráva z roku 2012

Výroční zpráva z roku 2011

Výroční zpráva z roku 2010

Výroční zpráva z roku 2009

Výroční zpráva z roku 2008

 

Přehled Nejdůležitějších předpisů, podle kterých VNB jedná a rozhoduje

Zákon č. 372/2011 Sb., o specifických zdrav. službách
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Zákon č. 258/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu
Úmluva o ochraně lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Sdělení č. 96/2001 Sb. m. s.)

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky nebo ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky 

Seznam poradenských a ostatních externích společností působících na základě uzavřené mandátní či jiné smlouvy 

Vojenská nemocnice Brno spolupracuje s těmito externími firmami:
• Chironax Invest, s.r.o.
• Advokátní kancelář Mgr. Piknové
• Weltax daňové a účetní poradenství