informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Whistleblowing

Whistleblowing - Informace

Vojenská nemocnice Brno p.o., IČ: 60555530, se sídlem Zábrdovická 3, 615 00 Brno, jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“) uveřejňuje v souladu s § 9 odst. 2 písm. b) ZOO následující informace.

Informace o způsobech oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu

Vnitřní oznamovací systém – představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatel může oznámení podat v zásadě libovolným způsobem. Lze podat:

  1. ústně v hlavní budově sídla na adrese Zábrdovická 3, 615 00 Brno, kancelář č. 506 (o podaném oznámení bude se souhlasem oznamovatele sepsán písemný záznam),
  2. písemně na adresu Vojenská nemocnice Brno p.o., IČ: 60555530, se sídlem Zábrdovická 3,
    615 00 Brno (obálka musí být označena slovy „WHISTLEBLOWING – pouze k rukám příslušné osoby“ nebo „Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby“),
  3. telefonicky na telefonním čísle 973 445 427 (telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván), elektronicky na e-mailovou adresu whistleblowing@vnbrno.cz.

O přijatých oznámeních se vede elektronická evidence, do které má přístup pouze příslušná osoba. V oznámení je třeba uvést jméno a příjmení oznamovatele, datum narození a kontaktní údaje, popis případu se všemi podstatnými informacemi a je-li to možné, připojit podklady dokládající uvedená tvrzení tak, aby bylo možné důvodnost oznámení řádně posoudit.

Oznamovatel bude za splnění zákonných podmínek vyrozuměn o:

  • přijetí oznámení ve lhůtě do 7 dnů od jeho podání,
  • výsledku prošetření oznámení a o plánovaných či přijatých opatřeních do 30 dnů od vyrozumění o přijetí oznámení. Dojde-li příslušná osoba k závěru, že se nejedná o oznámení ve smyslu směrnice, vyrozumí o tom bez zbytečného odkladu oznamovatele. 

Ministerstvo (Externí oznamovací systém) - systém zřízený Ministerstvem spravedlnosti, který bude přijímat a posuzovat oznámení, poskytovat metodickou, poradenskou a odbornou pomoc ve věcech ochrany oznamovatelů a plnit další úkoly stanovené směrnicí. 

V případě, že vnitřní oznamovací systém nebyl u dotčené organizace zřízen (soukromoprávní zaměstnavatelé tuto povinnost mají v případě, že zaměstnávají 50 a více zaměstnanců) nebo není funkční (např. se oznamovatel domnívá, že jeho oznámení nebude prošetřeno, nebude ochráněna jeho identita, hrozila by mu odvetná opatření atd.), může oznamovatel podat oznámení přímo prostřednictvím tzv. externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti. 

Podání oznámení ministerstvu není podmíněno prvotním podáním oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému. Je zcela na rozhodnutí oznamovatele, jaký postup zvolí. Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat ústně (osobně, telefonicky) nebo písemně a na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Informaci o příslušné osobě 

Příslušnou osobou k výkonu činnost dle ZOO je Ing. Hana Broukalová, přičemž kontaktní údaje, tj. telefonní číslo, adresa elektronické pošty a adresa pro doručování je Zábrdovická 3, 615 00 Brno.

Informaci o přijímání oznámení – okruh osob 

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykovává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO, tj. povinný subjekt nepřijímá oznámení od osob, pokud tyto nevykonávaly pro povinný subjekt závislou práci v základním pracovněprávním poměru, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž.