informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Klinické studie

Klinickým hodnocením humánních léčivých přípravků (neboli tzv. klinickou studií) se rozumí systematické testování léčivého přípravku prováděné na pacientech či na zdravých dobrovolnících, jehož cílem je prokázání a ověření léčivých účinků přípravku, zjištění jeho nežádoucích účinků a určení tzv. farmakokinetických parametrů.


Realizace klinického hodnocení

Provedení studie se uskutečňuje uzavřením vícestranné smlouvy mezi zadavatelem, zkoušejícím, poskytovatelem zdravotních služeb a případně dalšími osobami podílejícími se na klinickém hodnocení. Smlouva prochází schvalovacím procesem právního oddělení, zkoušejícího a ředitele VN Brno.

Smlouva je písemná a musí stanovit

  • podmínky provádění klinického hodnocení - zejména financování a náhrady výdajů na léčení v případě poškození zdraví subjektu hodnocení v souvislosti s jeho účastí na hodnocení,
  • pojištění subjektů,
  • odpovědnost za jednání s etickou komisí,
  • uchovávání dokumentace a podávání zpráv a informací,
  • místo a dobu provedení studie,
  • ustanovení o výběru subjektů hodnocení.

Dále je vhodné, aby smlouva stanovila

  • úpravu ochrany důvěrnosti informací, 
  • úpravu vlastnictví k výsledkům klinického hodnocení,
  • ochranu a publikování informací získaných v souvislosti s provedením studie.

Výběr pacientů k zařazení do klinické studie se řídí podmínkami zadavatele. O výběru rozhoduje zkoušející.


Informovaný souhlas

Účast subjektu hodnocení (osoby, na které má být klinické hodnocení prováděno), je podmíněno tzv. informovaným souhlasem. Informovaný souhlas je právní úkon, v němž subjekt projevuje svobodně vůli účastnit se klinického hodnocení po obdržení podrobných informací o povaze, významu, dopadech a rizicích klinického hodnocení. Informovaný souhlas musí mít písemnou podobu, být datován, vlastnoručně podepsán a dokumentován. Před jeho podpisem musí být osoba řádně informována o celém průběhu hodnocení, včetně rizik, které mohou v souvislosti s klinickým hodnocením nastat, dále o účelu klinického hodnocení, odměně, předpokládané době trvání a o dalších skutečnostech. Subjekt hodnocení může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat. V případech, kdy osoba není schopna psát, musí být učiněn za přítomnosti svědka jako zdokumentovaný ústní souhlas. Příslušný Informovaný souhlas vypracovává zadavatel klinického hodnocení.

 

KONTAKT

 

e-mail

sekretariat@vnbrno.cz

telefon

973 445 555

fax cestou sekretariátu

973 445 611