informace: +420 973 445 517, 973 445 510

info

Interní oddělení

 

Primář:

pplk. MUDr. Stanislav Mihola

smihola@vnbrno.cz

 

973 445 401

Vrchní sestra:

Petra Rusňáková

prusnakova@vnbrno.cz

 

973 445 529

Ambulance interniambulance@vnbrno.cz 973 445 424
Ambulance urgentního příjmu 973 445 494
JIP   973 445 540
Stanice A   973 445 617
Stanice B   973 445 414
Stanice C   973 445 480
Onkologická ambulance   973 445 659
Holter a ECHO   973 445 471
Funkční diagnostika   973 445 411
Endoskopie   973 445 520
Kancelář interna@vnbrno.cz 973 445 622

Interní oddělení VNB je zaměřeno na všeobecná interní onemocnění včetně  jejich podoborů  (kardiologie, gastroenterologie, diabetologie, endokrinologie, infekční onemocnění a další). Vysoce specializovaná péče je zajištěna ve spolupráci s interními klinikami FN U Sv. Anny a FN Brno. Diagnostika interních chorob probíhá v návaznosti na dostupná paraklinická vyšetření (laboratorní metody, radiologická a ultrazvuková vyšetření). 

Spektrum diagnostických a léčebných výkonů poskytovaných na interním oddělení

Kardiologie: diagnostika a  léčba srdečních onemocnění v nejširším slova smyslu. Ve spolupráci s I. Interní klinikou FN U sv. Anny je zajištěna invazivní diagnostika  a léčba akutních koronárních syndromů. Ve spolupráci s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH)  zabezpečujeme léčbu srdečních vad a ischemické choroby srdeční vyžadující operační řešení. Nedílnou součástí je i funkční diagnostika včetně spiroergometrie.

Gastroenterologie a hepatologie: diagnostika a léčba onemocnění  zažívacího traktu, jater a  slinivky břišní včetně diagnostiky maligních onemocnění. Interní oddělení Vojenské nemocnice Brno patří mezi centra zařazená do programu primární a sekundární prevence kolorektálního  karcinomu v ČR.

Diabetologie: diagnostika, léčba a dlouhodobá dispenzární péče o pacienty se všemi typy diabetes mellitus včetně preventivní péče.

Nutriční ambulance:  diagnostika a léčba malnutrice, komplexní řešení  nutriční podpory v domácím prostředí (mimo domácí parenterální výživy) i zajištění dlouhodobé péče a sledování.

Hematologie:  provádí diagnostiku a  léčbu hematologických onemocnění a poruch krevního srážení v rámci dostupných možností. Rutinně jsou prováděny odběry kostní dřeně a jejich vyhodnocení a je poskytována konziliární služba pro celou nemocnici. Ambulantní podávání indikovaných transfuzních přípravků či krevních derivátů je u hematologicky nemocných zajištěno cestou onkologického stacionáře. Laboratorní část je vybavena moderními analyzátory a mikroskopy a poskytuje nezbytné zázemí. Složitější či komplexní případy jsou řešeny ve spolupráci s Interní, hematologickou a onkologickou klinikou FN Brno a s Oddělením klinické hematologie FN Brno či FN U sv. Anny v Brně.

Onkologie a onkologický stacionář: zajišťuje  kompletní   onkologickou péči o pacienty  se solidním tumorem zažívacího traktu, prsu a kožními nádory. Onkologický stacionář umožňuje  ambulantní podávání  onkologické terapie  pacientům  naší  nemocnice.

Interní JIP:  poskytuje vysoce specializovanou a prakticky mezioborovou péči o nemocné v akutním ohrožení života. Jednotka je vybavena  nejmodernější  technikou k monitoraci a léčbě kriticky nemocných  pacientů. Interní JIP disponuje celkem 7 lůžky.

Péče o nemocné je poskytována na 3 standarních odděleních (A, B, C) s celkovou kapacitou 66 standardní lůžek, součástí je 5 samostatných nadstandardních lůžek.  

Ceník nadstandardních pokojů